Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Aktualnosci:blog-HERO.jpg

Blog

Nasze wydarzenia …

 

Nowenna do świętej Elżbiety

 
PEREGRYNACJA (Copy).jpg

Niebawem w naszym Zgromadzeniu rozpocznie się nowenna przed Uroczystością świętej Elżbiety Węgierskiej, której wspomnienie obchodzimy 17 listopada. W związku z peregrynacją Relikwii naszej świętej Patronki pragniemy zaprosić wszystkich do wspólnego przeżywania Jej obecności w Kaplicy tj w Domu Sióstr Elżbietanek w Zalesiu Górnym ul. Parkowa 41. SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ MODLITWY I ŚWIĘTOWANIA OBECNOŚCI ŚW. ELŻBIETY WŚRÓD NAS.

Chcemy włączyć w naszą modlitwę do św. Elżbiety wszystkie stany: osoby konsekrowane, kapłanów, dzieci, młodzież, chorych, starszych, rodziny, według następującego porządku:Nowenna do świętej Elżbiety

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Panie Jezu Chryste, święta Elżbieta za wzorem świętego Ojca
naszego Franciszka umiłowała Ciebie całym sercem i oddała
Ci wszystkie dobra duchowe i doczesne, a w służbie najuboższym
zajaśniała wszystkimi cnotami; spraw za jej wstawiennictwem,
abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego dostąpili chwały
nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny:

Dzień 1 - 8 listopada CZYSTOŚĆ
Święta Elżbieto, od zarania życia swoje serce kierowałaś do Boga,
wszystko spełniałaś dla Pana Jezusa, przyjmując wolę rodziców
i opiekunów jako Jego wolę. Już w dzieciństwie musiałaś opuścić
rodzinny dom i zamieszkać w obcym kraju w domu przyszłego męża.
 Złożyłaś wtedy wielką ofiarę Twego serca z miłości rodziców.
Uproś nam cnotę posłuszeństwa Woli Bożej wyrażoną przez wszystko,
 co nas spotyka. Amen.

Dzień 2 - 9 listopada UBÓSTWO
Święta Elżbieto, zawsze odznaczałaś się żywą wiarą,
dlatego podczas sprawowania Eucharystii, pamiętając
o męce Chrystusa, nie potrafiłaś nosić ozdób książęcych
nakazanych obyczajem dworskim, co wzbudzało w Twej
przybranej matce gniew i krzywdzące traktowanie.
Uproś nam żywą wiarę i cnotę pobożności, by nasza
postawa w czasie sprawowania Eucharystii i wobec
Najświętszego Sakramentu była nacechowana uwielbieniem
i głęboką czcią. Amen.

Dzień 3 - 10 listopada POSŁUSZEŃSTWO
Święta Elżbieto, Twoja miłość do Chrystusa wyrażała się w miłości
bliźniego. Ludzie biedni, chorzy i głodni mieli w Tobie najczulszą matkę
i opiekunkę. Nie było to dobrze widziane na zamku. Jedynie mąż
Cię popierał. Ty jednak, z narażeniem na przykrości i cierpienia,
śpieszyłaś z pomocą wszystkim potrzebującym. Raz nawet,
gdy byłaś śledzona, zostałaś osłonięta mocą cudu -
Bóg zamienił w róże chleb, który niosłaś głodnym.
Wstaw się za nami, by nasza miłość bliźniego była ofiarna,
 uprzedzająca i bezinteresowna. Amen.

Dzień 4 - 11 listopada -ZA DZIECI
Święta Elżbieto, jako żona i matka wywiązywałaś się ze swoich
obowiązków w sposób doskonały. Mąż doceniał Cię i kochał,
ale jego rodzina z trudem Cię tolerowała. Oskarżana byłaś
o trwonienie majątku dla nędzarzy. Gdy Twój mąż zmarł
w czasie wyprawy krzyżowej, wygnano Cię z zamku.
Poszłaś wtedy do kościoła franciszkanów, by odśpiewali
"Te Deum" na podziękowanie Bogu za tę łaskę.
Niech Twój wzniosły przykład i wstawiennictwo pomoże nam
chętnie znosić krzyże i przeciwności życia, a nawet dziękować za nie
 Bogu. Amen.

Dzień 5 - 12 listopada -ZA KAPŁANÓW
Święta Elżbieto, zachwycił Cię święty Franciszek z Asyżu -
 dusza tak Ci pokrewna. Poszłaś w jego ślady, wstępując do III Zakonu
dla ludzi świeckich. Doskonale odczytałaś jego ideał i wcieliłaś go
w życie. Pokora, ubóstwo, radosna prostota, służenie chorym
i cierpiącym - to Twoje bogactwo duchowe, które codziennie
składałaś w ofierze dla Chrystusa, który był Twoją najwyższą miłością.
 Jakże nam nieraz daleko do tego ideału. Uproś, aby nasze życie z dnia
na dzień stawało się coraz bardziej podobne do Twojego. Amen.

Dzień 6 - 13 listopada -ZA CHORYCH
Święta Elżbieto, Twoje życie, tak pełne czynów dobroci i miłosierdzia,
było jednocześnie przepojone modlitwą i zjednoczeniem z Bogiem.
Twój spowiednik powiedział o Tobie, że pomimo tak czynnego życia
byłaś obdarzona łaską kontemplacji w tak wysokim stopniu,
że podobną rzadko można było spotkać. Uproś nam dar modlitwy
i zjednoczenia z Bogiem. Amen.

Dzień 7 - 14 listopada  -ZA MŁODZIEŻ
Święta Elżbieto, Twoja heroiczna miłość bliźniego posunęła się tak
 daleko, że gdy wyczerpały się wszystkie środki materialne,
Ty - księżna, poszłaś żebrać, by w ten sposób zaradzić potrzebom
 ubogich. Bez reszty oddałaś się Chrystusowi w cierpiących i biednych
 tak, że w krótkim czasie spaliłaś się na ołtarzu miłości. Wyproś dla nas
łaskę poświęcenia się dla innych i zapomnienia o sobie,
bo Chrystus powiedział: "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
 najmniejszych, Mnieście uczynili". Amen.

Dzień 8 - 15 listopada -ZA STARSZYCH
Święta Elżbieto, Ty przez całe życie byłaś pocieszycielką ubogich,
w nich rozpoznałaś i ukochałaś Chrystusa. Dlatego tak hojnie
rozdzielałaś dary miłości wszystkim proszącym o wsparcie.
Gdy zabrakło dochodów, sprzedawałaś klejnoty i kosztowne szaty.
 Sama osobiście usługiwałaś chorym najbardziej odrażającym.
Niech Twoja heroiczna miłość bliźniego wyjedna nam cnotę
miłosierdzia i miłości dla tych, z którymi nam przyszło żyć. Amen.

Dzień 9 - 16 listopada -ZA RODZINY
Święta Elżbieto, Twoje życie było bardzo trudne,
ale wpatrzona w Chrystusa dźwigającego krzyż mężnie
wstępowałaś w Jego ślady. Przykładem był dla Ciebie święty
Franciszek, obdarzony stygmatami męki Chrystusa.
Dziś, gdy z Chrystusem radujesz się w chwale, racz się wstawiać do Niego
 za nami, byśmy idąc tą samą drogą, otrzymali podobną chwałę
w Jego królestwie. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Miłosierny Boże, święta Elżbieta, wierna naśladowczyni
świętego Ojca naszego Franciszka, jaśniejąca wzniosłymi cnotami,
 umiłowała Ciebie całym sercem, a w bliźnich widziała samego
Chrystusa; prosimy przez jej wstawiennictwo o łaskę naśladowania
jej w doskonałej miłości Boga i bliźniego, pokucie i zapomnieniu
o sobie, byśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów,
wzrost w cnotach, czystość duszy i pokój i dojść do zjednoczenia
z Tobą w Ojczyźnie niebieskiej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
W KościeleKatarzyna Mróz