Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety | Prowincja Warszawska

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

 

Istota naszej Polityce Prywatności

Summary of our Privacy Policy

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z powyższym, opracowaliśmy tej polityki w celu, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystać, komunikować się i ujawnienia i wykorzystania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

 • Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
 • Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania tych celów określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskanie zgody danej osoby lub w formie wymaganej przez prawo jednostki.
 • Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
 • Będziemy zbierać dane osobowe legalnymi i uczciwych środków i, w stosownych przypadkach, wiedzy czy zgody danej osoby.
 • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których ma być używany, oraz, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletne i up-to-date.
 • Będziemy chronić dane osobowe za pomocą racjonalnych środków bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowanie, użytkowanie lub modyfikacji.
 • Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do praktykowania nasze działania zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych jest chronione i utrzymywane.

 

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will collect and make use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.
 • We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes. 
 • We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned. 
 • Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date. 
 • We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
 • We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information. 

We are committed to practicing our activities in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Privacy Policy

Zgromadzenie Siostra Św. Elżbiety działa stronę www.elzbietanki.waw.pl, która świadczy usługę.

Ta strona służy do informowania odwiedzających stronę internetową dotyczące naszych polityk z gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, a następnie użytkownik zgadza się na zbieranie i wykorzystanie informacji w związku z tą polityką. Nie będziemy wykorzystywać lub udostępniać swoje dane z nikim z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Zgromadzenie Sister Św. Elżbiety operates the www.elzbietanki.waw.pl website, which provides the SERVICE.

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

INFORMACJE Gromadzenie i wykorzystanie

Information Collection and Use

Dla lepszego doświadczenia podczas korzystania z naszych usług, możemy wymagać, aby dostarczyć nam pewnych informacji osobistych, w tym, lecz nie ograniczając się do swojego nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego. Informacje, które zbieramy zostaną wykorzystane do identyfikacji użytkownika lub skontaktować.

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

DATA LOG

Log Data

Pragniemy poinformować, że przy każdej wizycie naszych usług, możemy zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła do nas, że nazywa Log danych. Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego ( "IP") komputer, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach i innych statystyk.

We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.

Cookies

Cookies to pliki z małą ilością danych, które są powszechnie stosowane jako anonimowy, ale unikalnym identyfikatorem. Są one przesyłane do przeglądarki internetowej ze strony internetowej, aby odwiedzić i są przechowywane na dysku twardym komputera.

Nasza strona internetowa używa tych "cookies" w celu gromadzenia informacji oraz do poprawy jakości naszych usług. Masz możliwość zaakceptowanie lub odrzucenie te ciasteczka, i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłane do komputera. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu.

Gdy komputer lub urządzenie odwiedza naszą stronę po raz pierwszy pojawi się komunikat z prośbą o pozwolenie, aby zaakceptować pliki cookie.

 

Cookies are files with a small amount of data that is commonly used as an anonymous but unique identifier. These are sent to your web browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.

Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

When your computer or device visits our website for the first time a message appears requesting permission to accept cookie files. 

USŁUGODAWCY

Service Providers

Możemy zatrudnić z usług innych firm i osób fizycznych z powodu następujących powodów:

Aby ułatwić naszym działem obsługi;
Do świadczenia usług w naszym imieniu;
Do świadczenia usług związanych z usługami; lub
Aby pomóc nam w analizie sposobu użytkowania serwisu.
Pragniemy poinformować naszych usług, że te osoby trzecie miały dostęp do danych osobowych. Powodem jest do wykonywania powierzonych im zadań w naszym imieniu. Jednak oni są zobowiązani nie ujawniać lub wykorzystywać informacje do innych celów.

 

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

BEZPIECZEŃSTWO

Security

Cenimy sobie zaufanie w dostarczaniu nam swoje dane osobowe, dlatego staramy się używać komercyjnie akceptowalne środki ochrony. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet, lub sposobu przechowywania elektronicznego jest w 100% bezpieczne i niezawodne, a nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

LINKI DO INNYCH STRON

Links to Other Sites

Nasz serwis może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz na link trzecich, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Zauważ, że te tereny zewnętrzne nie są obsługiwane przez nas. Dlatego radzimy do zapoznania się z polityką prywatności tych witryn. Nie mamy żadnej kontroli nad i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn i usług osób trzecich.

Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Prywatność dzieci

Children’s Privacy

Nasze usługi nie dotyczą osób poniżej 13. roku życia Świadomie nie zbieramy dane osobowe od dzieci poniżej 13. W przypadku, odkrywamy, że dziecko poniżej 13 roku dostarczył nam swoje dane osobowe, natychmiast usunąć to z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś świadomy, że dziecko dostarczyło nam danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, dzięki czemu będziemy w stanie wykonać niezbędne czynności.

Our Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

ZMIANY Niniejsza Polityka Prywatności

Changes to This Privacy Policy

My bardzo rzadko aktualizować naszą politykę prywatności od czasu do czasu. Zatem radzimy przejrzenia tej strony okresowo żadnych zmian. Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczone na tej stronie.

We very rarely update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

 
 

MASZ jakiekolwiek pytania lub wątpliwości?

Do you have any questions or concerns?

Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.

If you do, please do not hesitate to contact us.

Imię *
Imię